Pilängens Samfällighetsförening
Olofsbo
StartsidaBilderKartaProtokollKontaktVattenavstängning
Protokoll
Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening 2021!

Protokollet från årsmötet 2021 hittar ni HÄR.

Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening 2020!

Protokollet från årsmötet 2020 hittar ni HÄR.


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening 2019

Lördagen den 27 juli 2019

Plats: Kustkrogen

§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd. 50 pers närvarande representerade 37 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Anders Askaner stuga 337 samt Tommy Eriksson stuga 319.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av Jan Adolfsson. Därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2019-2020 godkändes och beslutades.

§ 10. Styrelsen föreslog en avgift med 4.100 kr/stuga, Förslaget godkändes och beslutades.

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för en period om 2 år omval av Lars Frisk stuga 365 och Lars Äng stuga 373. Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson. har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Göran Sjölund stuga 317 samt Anders Askaner stuga 337.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Val av valberedning, mötet beslutade om nyval av Glenn Andreasson stuga 324 samt omval av Åke Andersson stuga 344.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Övriga frågor

• Arbetsdag i höst är 21 september med start kl. 10.00. samt 18 april 2020, dvs 3:e helgen i april respektive september månad.

• Jan A. informerade om läget kring avstyckningen av marken, där man först måste döda en samfällighetsförening som har ansvaret för ”diket”.

§ 18. Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet som tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 27 juli 2019


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening 2018

Lördagen den 21 juli 2018

§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd. 48 närvarande representerade 40 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Anders Askaner stuga 337 Samt Kerstin Larsson stuga 363.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av Jan Adolfsson. Därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2018-2019 godkändes och beslutades.

§ 10. Styrelsen föreslog en avgift med 4.100 kr/stuga, Förslaget godkändes och beslutades.

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för en period om 2 år omval av Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson. Lars Frisk stuga 365 och Lars Äng stuga 373 har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Göran Sjölund stuga 317 samt Anders Askaner stuga 337.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Omval av valberedning, Christina Äng stuga 373 samt Åke Andersson stuga 344, beslutades.

§ 16. En motion har inkommit efter motionstiden har gått ut, men behandlades ändå av styrelsen angående lekplatsen.

§ 17. Övriga frågor

• Arbetsdag i höst är 15 september i höst samt 27 april 2019 i vår med start kl. 10.00.

• Spindlar utbytes när de går sönder. Kontakta Margit el Berit för vem som skall anlitas för bytet. Faktura till Pilängen.

• Fråga om markköp uppkom, Jan A. informerade om läget för närvarande. Kontakt har tagits med lantmäteriet, och en förrättningsman har nyligen utsetts. Mer information kan komma i höst, ev. till arbetsdagen.

§ 18. Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet som tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 21 juli 2018


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening 2017

Lördagen den 22 juli 2017

§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd. 31 närvarande representerade 22 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Bruno Davidsson stuga 343 Samt Siv Källqvist stuga 345.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av Margit Svantesson. Därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2017-2018 godkändes och beslutades.

§ 10. Styrelsen föreslog en avgift med 4.100 kr/stuga, Förslaget godkändes och beslutades.

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Lars Frisk stuga 365 och Lars Äng stuga 373 för en period om 2 år. Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson. har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Göran Sjölund stuga 317 samt nyval av Anders Askaner stuga 334.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Omval av valberedning, Christina Äng stuga 373 samt Åke Andersson stuga 344, beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Övriga frågor

• Arbetsdag i höst är helgen 30 sept. 2017 kl. 10.00.

• Dräneringen diskuterades, och beslutades slutföras på arbetsdagen.

• Spindlar utbytes när de går sönder. Kontakta Margit el Berit för vem som skall anlitas för bytet. Faktura till Pilängen.

• Frågor om bredbandsutbyggnaden togs upp om ev tidsplanen för installation. De har ännu inte återkommit med avtalsförslag till markägaren.

• Fråga om markköp uppkom, Jan A. informerade om läget för närvarande. Kontakt har tagits med lantmäteriet, och en förrättningsman har nyligen utsetts. Mer information kan komma i höst, ev. till arbetsdagen.

• Jan informerade om de regler som finns angående byggnationer, parkeringar och häckar. Dessa skickades ut i samband med arrendeavgiften. Man skall även tala med markägaren och med sina grannar för att bibehålla en god grannsämja innan man påbörjar anläggande av altan eller vindskydd vid sin stuga.

§ 18. Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet som tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 22 juli 2017


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening 2016

Lördagen den 23 juli 2016

§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd.   33 närvarande representerade 28 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.  

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Börje Andersson stuga Åke Andersson stuga

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av Jan A.  därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2016-2017  godkändes och beslutades. 

§ 10. Styrelsen föreslog en avgift med 4.100 kr/stuga samt en extra utdebitering om 500 kr för detta året. Förslaget godkändes och beslutades. 

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson. 

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson för en period om 2 år. Lars Frisk stuga 365 och Lars Äng stuga 373 har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Mikael Barkum stuga 353 samt omval av Göran Sjölund stuga 317.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Omval av valberedning, Christina Äng stuga 373 samt Åke Andersson stuga 344, beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit. 

§ 17. Övriga frågor 

Gårdskarl – Bruno Davidsson stuga 343 har tillfrågats om uppdraget och accepterat. Uppdraget sträcker sig från årsmöte till årsmöte. 

Arbetsdag i höst är 10-11 sept. 2016 , samt 20-21 maj 2017 kl. 10.00.

Dräneringen diskuterades.

Brevlåda på väggen. Kontakta Post Nord om utdelning i postfacken och inte i brevlådan.

§ 18. Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet som tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 23 juli 2016


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening

Söndagen den 26 juli 2015

§ 1. Vice Ordförande Lars Frisk öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd.   40 närvarande representerade 31 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.  

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Lars Äng, stuga 373.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Christina Äng, stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Siv Källqvist stuga 345 och Göran Sjölund stuga 317.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av Lars Äng, därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2015-2016  godkändes och beslutades. 

§ 10. Styrelsen föreslog en höjning med 500 kr till 4.400 kr/stuga för att kunna inleda en projektering av dräneringen inom området. Förslaget godkändes och beslutades. 

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson. 

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Lars Frisk stuga 365 och Lars Äng stuga 373

för en period om 2 år. Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Mikael Barkum stuga 353 samt omval av Göran Sjölund stuga 317.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Omval av valberedning, Christina Äng stuga 373 samt Åke Andersson stuga 344, beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit. 

§ 17. Övriga frågor 

* Gårdskarl – Bruno Davidsson stuga 343 har tillfrågats om uppdraget och accepterat. Uppdraget sträcker sig från årsmöte till årsmöte. 

* Arbetsdag i höst är 29 augusti 2015 kl 10.00, 

* Ny anslagstavla behöver köpas in då den vi har har blåst sönder.

* Besöksparkeringsplats vid fotbollsplanen mot Ejdern flyttas då det är för trångt. 

§ 18. Ordförande Lars Äng avslutade mötet och överlämnade ordet till Lars Frisk som tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 26 juli 2015 


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening

Lördagen den 19 juli 2014

§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd.   61 närvarande representerade 42 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.  

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, Stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Göran Sjölund stuga 317 och Birgitta Gunnarsdotter stuga 319.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av Margit Svantesson.  Därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2014-2015  godkändes och beslutades. 

§ 10. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 3.900 kr/stuga vilket beslutades. 

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson, som tackade för förtroendet.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson för en period av två år.  Lars Frisk stuga 365 och Lars Äng stuga 373 har 1 år kvar på sin mandatperiod.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag nyval av Mikael Barkum stuga 353 samt omval av Göran Sjölund stuga 317.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Omval av valberedning, Christina Äng stuga 373 samt Åke Andersson stuga 344, beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit. 

§ 17. Övriga frågor 

* Gårdskarl – Bruno Davidsson stuga 343 har tillfrågats om uppdraget och accepterat. Uppdraget sträcker sig från årsmöte till årsmöte. 

* Många har påpekat att boende från andra områden har kastat sina sopor i vår container. Styrelsen är medvetna om detta, men avvaktar årets kostnader då soporna nu vägs, för att jämföra med tidigare år för att se hur stort problemet är.  Förberedelser har gjorts vid byggandet av gemensamhetslokalen för att gå över till kärl inlåsta i därför avsett rum.

* Arbetsdag i höst är 6 sept 2014 kl 10.00, 

* Ny anslagstavla behöver köpas in då den vi har blåst sönder.

* Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över lekplatsen och ev kontakta en leverantör för prisuppgifter.

§ 18. Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet och tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 19 juli 2014 


Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening

Söndagen den 21 juli 2013


§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En
     närvarolista ombeds fyllas i och fungera som röstlängd. 36 närvarande
     representerade 28 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, Stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Siv Källqvist Stuga 345, samt
     Åke Andersson Stuga 344.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och
     lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år
     presenterades av Margit Santesson. Därpå lades den ekonomiska rapporten till
     hand Iingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med
     revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2013-2014 godkändes och beslutades.

§ 10. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften med 400 kr till 3.900
      kr/stuga.

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med
      valberedningens förslag Jan Adolfsson, som tackade för förtroendet.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med
      valberedningens förslag omval av Lars Frisk Stuga 365 samt Lars Äng Stuga 373
      för en period av två år.

§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med
      valberedningens förslag Margareta Olsson stuga 366 samt nyval av Göran
      Sjölund stuga 317.

§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omvalav Siv Källqvist Stuga
      345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.

§ 15. Val av valberedning. Mötet föreslog nyval av Christina Äng stuga 373 samt
      Åke Andersson stuga 344 vilket beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17 Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet och tackade för visat intresse
     samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

§ 18. Övriga frågor
• Gårdskarl - Mötet gav styrelsen i uppdrag att tillfråga Bruno Davidsson
  stuga 343 om uppdraget. Uppdraget sträcker sig från årsmöte till
  årsmöte.

• Dåligt vattentryck i ledningarna. Styrelsen tittar på ifall ventilerna är
  helt öppna.

• Parkeringen skall utökas 6-6,5 m mot Lassa (Pilängens mark) för att
  möjliggöra dubbelparkering för stugägarna.

• Arbetsdag 7 sept 2013 kl 10.00,

• Pilängen ansvarar för midsommarfirandet nästa sommar. En grupp skall
  utses till arbetsdagen.

• Frågan om bollspel på Ejdern som hamnar på bilarna på vår parkering.
  Föreslå dem att ändra målen, större nät för att undvika detta.

• Fråga om komposthögen togs upp. Gräs på vänstra sidan = kompost, och
  ris till höger, ej träd, utan ris man kan klippa med en sekatör.

• Klagomålpå snickeriarbeten under sommarveckorna, och en
  rekommendation att denna typ av verksamhet undviks.

• Urskick av kallelse och debitering etc kommer att samordnas med
Bröderna Adolfsson AB,då portokostnaderna kan delas.

• Fråga om arrendeförhandlingarna - Markägarna har överklagat
  Arrendenämndens beslut till Hovrätten och där ligger ärendet nu. Det
  innebär att förra årets arrendebelopp kommer att utdebiteras, och en
  trolig tilläggsdebitering kommer att läggas på nästa utdebitering efter
  att Hovrättens beslut vunnit laga kraft.

 

Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening

Söndagen den 22 juli 2012


§ 1. Ordf Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En
     närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd. 36 närvarande
     representerade 26 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Christina Äng, Stuga 373.

§ 5. Till justering.smän o tillika rösträknare valdes Siv Källqvist Stuga 345, samt
     Kerstin Larsson Stuga 363.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och
     lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år
     presenterades av kassören. Därpå lades den ekonomiska rapporten till
     hand Iingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och beslutades i enlighet med revisorernas
     förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2012-2013 godkändes och beslutades.

§ 10. Styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift på 3.500 kr/stuga och år
      beslutades.

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde Jan Adolfsson,
      som tackade för förtroendet.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman omvalde Thomas Pilten Stuga
      350 samt nyvalde Pär Adolfsson Stuga 330 för en period om två år.

§ 13. Val aven suppleant på 2 år. Stämman omvalde Margareta Olsson Stuga 369.

§ 14. Val av två revisorer. Mötet föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och
      Börje Andersson Stuga 357 vilket beslutades.

§ 15. Val av valberedning. Mötet föreslog omval av Bruno Davidsson Stuga 343
      och Glenn Andersson Stuga 360 vilket beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Övriga frågor

• Fråga ställdes kring förfarandet om redskap i förrådet är trasiga (i detta
fall trimmern). Vid brist meddela Glenn Andersson (gårdskarl) eller
styrelsen.

§ 18 Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening

Lördagen den 23 juli 2011

 

§ 1. Ordf Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd. 40 närvarande representerade 33 stugor.

§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som  skickats ut. 

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.

§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, Stuga 373.

§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Siv Källqvist Stuga 345, samt Raine Davidsson Stuga 343.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år presenterades av kassören.  Därpå lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och beslutades i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Styrelsens förslag till budget 2011-2012  godkändes och beslutades. Den justering som gjorts är en höjning av renhållningsavgiften med 100 kr, samt en sänkning av medlemsavgiften med 100 kr.

§ 10. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 3.600 kr/stuga som utdebiteras  i mars med inbetalning senast 30 april (enligt tidigare årsmötesbeslut).  

§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag Jan Adolfsson, som tackade för förtroendet.

§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Lars Frisk Stuga 365 samt Lars Äng Stuga 373 för en period av två år.

§ 13. Val av en suppleant på 2 år. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag omval av Mikael Löfgren Stuga 362.

§ 14. Val av två revisorer. Mötet föreslog omval av Siv Källqvist Stuga 345 och nyval av Börje Andersson Stuga 357, samt som suppleanter Bruno Davidsson Stuga 343 och Mikael Wallentin Stuga 328, vilket beslutades.

§ 15. Val av valberedning.  Mötet föreslog nyval av Bruno Davidsson Stuga 343 samt efter mötet Glenn Andersson Stuga 360 vilket beslutades.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Sören Adolfsson, representant för Bröderna Adolfsson AB, informerade om de diskussioner man haft det senaste året angående markens framtida ägande. Då olika uppfattningar råder inom aktieägarna angående värdet av marken vill man först undersöka intresset hos stugägarna av att köpa marken. Liknande diskussioner förs på andra kvarter i Olofsbo, och efter diverse diskussioner föreslogs att bilda en grupp bland stugägarna som undersöker intresset hos alla stugägare, och undersöker frågan vidare.

Efter årsmötets avslutande fortsatte diskussionerna och en grupp bildades, bestående av:

Rolf Unsgaard                                Stuga 324

Mio Andersson                               Stuga 346

Peter Moström (ombud)                 Stuga 360

Lasse Olsson                                  Stuga 366

Christina Äng                                 Stuga 373

 

Denna grupp hade sitt första möte efter årsmötets avslutande.

 

§ 18. Övriga frågor

·       Förslag framkom att arvodet till kassören borde höjas.  Förslag framfördes om en höjning till 5 000 kr, vilket beslutades.

·       Önskemål framkom om en spolning av ledningarna, vilket uppdrogs till styrelsen att beställa.

·       Ansvariga för tipspromenaden framförde önskemål om att befrias från sitt uppdrag. Margareta Olsson fick uppdraget att överta uppgiften och ta hjälp av frivilliga.

·       Ang gemensamhetslokalen, fråga om avstängning av vattnet inför vintern, bifölls ej, många använder faciliteterna under vinterhalvåret. Däremot beslutades att se över fläkten och ventilerna inför vinterhalvåret, så att inte den gångna vinterns problem med frysskador på rör återuppstår.

·       Ordf Jan Adolfsson informerade sedan om reglerna för brandsäkerheten och uppmanade att följa detaljplanens intentioner.

·       Arbetsdagar      17 sept 2011 kl 10.00, samt 21 april 2012 kl 10.00

§ 17 Ordf Jan Adolfsson avslutade mötet och tackade för visat intresse samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.

Olofsbo 23 juli 2011